รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,213 5,923 44 2,123.18 16 5,617 4.13 2,522.20 44.90 6.90 5,007.68
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,333 5,324 56 2,473.50 26 5,716 5.64 3,604.73 63.06 8.92 5,453.75
เขื่อนแม่งัด      265 218 154 58 141.42 53 314 0.31 101.03 32.18 0.08 196.05
เขื่อนกิ่วลม      106 90 59 56 55.88 53 560 1.03 370.47 66.15 1.53 402.22
เขื่อนแม่กวง      263 115 75 28 60.62 23 190 0.24 97.76 51.45 0.64 156.03
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 175 117 69 110.33 65 246 0.21 131.69 53.53 0.30 184.44
เขื่อนแควน้อย      939 728 501 53 458.10 49 1,482 0.64 572.40 38.62 0.86 675.51
เขื่อนแม่มอก      110 35 42 38 26.38 24 255 0.29 41.69 16.35 0.29 34.89
รวมภาคเหนือ      24,825 18,907 12,194 49 5,449.41 22 14,380 12.49 7,441.97 51.75 19.52 12,110.57
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,287 1,635 83 1,535.20 78 2,303 0 1,681.17 73.00 5.40 1,141.17
เขื่อนลำตะคอง      314 267 179 57 156.62 50 266 0.37 95.67 35.96 0.43 109.02
เขื่อนลำพระเพลิง      155 92 36 23 34.64 22 170 0.20 54.00 31.76 0.91 80.31
เขื่อนน้ำอูน      520 476 322 62 276.88 53 460 0 233.43 50.75 2.34 325.96
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 812 608 25 26.91 1 2,536 0 374.45 14.77 0.31 172.63
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,388 1,870 95 1,038.76 53 1,674 3.73 1,748.11 104.43 0 624.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 115 51 31 13.65 8 162 0.05 53.75 33.18 0 101.17
เขื่อนห้วยหลวง      136 66 78 58 71.74 53 165 0 90.21 54.68 0.46 66.59
เขื่อนลำนางรอง      121 40 25 21 21.75 18 51 0.13 18.64 36.56 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 54 38 47.00 33 96 0.12 42.53 44.31 0.38 41.84
เขื่อนน้ำพุง      165 128 91 55 82.64 50 136 0.07 101.28 74.47 0 91.52
เขื่อนลำแซะ      275 181 113 41 105.75 38 203 0.24 95.77 47.18 1.23 109.93
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,926 5,062 60 3,411.54 41 8,222 4.91 4,589.01 55.81 11.46 2,886.99
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 688 372 39 369.47 38 2,438 0 454.36 18.64 0.09 470.73
เขื่อนกระเสียว      299 100 83 28 43.34 14 339 0.55 45.44 13.41 0.02 23.91
เขื่อนทับเสลา      160 50 36 23 19.29 12 140 0 4.53 3.24 0 9.89
เขื่อนเจ้าพระยา      16.3/6.06 * 120 **
รวมภาคกลาง      1,419 839 492 35 432.10 30 2,917 0.55 504.33 17.29 0.11 504.53
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,299 15,585 88 5,319.73 30 4,661 13.62 3,851.37 82.63 10.09 3,744.18
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,853 7,871 89 4,858.98 55 5,494 8.81 5,518.20 100.44 15.09 4,490.92
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,151 23,456 88 10,178.71 38 10,155 22.43 9,369.57 92.27 25.18 8,235.10
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 92 63 54 51.11 44 50 0 36.02 72.04 0.22 72.29
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 100 61 86.90 53 218 0.18 102.79 47.15 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 392 146 35 116.15 28 299 0 137.04 45.83 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 224 209 93 204.47 91 316 0.26 215.33 68.14 0.05 187.56
เขื่อนประแสร์      295 285 150 51 129.64 44 286 0 151.62 53.01 0.12 182.08
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 296 272 92 252.88 86 391 0.07 242.71 62.07 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,455 941 62 841.15 56 1,560 0.51 885.51 56.76 0.39 955.19
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 660 558 79 493.30 69 896 3.15 1,030.80 115.04 3.46 1,042.86
เขื่อนปราณบุรี      391 364 289 74 271.12 69 454 2.19 546.73 120.43 0.19 577.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,848 3,878 69 2,526.33 45 2,680 3.90 1,825.02 68.10 4.98 2,523.32
เขื่อนบางลาง      1,454 897 836 57 559.49 38 1,581 5.51 819.54 51.84 6.60 1,013.53
รวมภาคใต้      8,194 6,770 5,561 68 3,850.24 47 5,611 14.75 4,222.09 75.25 15.23 5,157.47
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,049 47,705 67 24,163.15 34 42,845 55.64 27,012.48 63.05 71.89 29,849.85
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ