ข้อมูลน้ำในเขื่อน 22 กันยายน 2562                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,663 (42%)  1,863 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์  5,451 (57%)  2,601 (27%)
เขื่อนป่าสักฯ  420 (44%)  417 (43%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  7,966 (90%)  4,954 (56%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(3%),เขื่อนจุฬาภรณ์(8%),เขื่อนกระเสียว(9%),เขื่อนลำนางรอง(11%),เขื่อนทับเสลา(12%),เขื่อนคลองสียัด(12%),เขื่อนภูมิพล(14%),เขื่อนลำพระเพลิง(18%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนสิรินธร(95.98%),เขื่อนวชิราลงกรณ(89.91%),เขื่อนลำปาว(87.98%),เขื่อนศรีนครินทร์(85.04%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ