ข้อมูลน้ำในเขื่อน 24 กุมภาพันธ์ 2563                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,111 (38%)  1,311 (10%)
เขื่อนสิริกิติ์  4,340 (46%)  1,490 (16%)
เขื่อนป่าสักฯ  178 (19%)  175 (18%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  6,041 (68%)  3,029 (34%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(-6%),เขื่อนจุฬาภรณ์(2%),เขื่อนกระเสียว(6%),เขื่อนคลองสียัด(9%),เขื่อนภูมิพล(10%),เขื่อนลำพระเพลิง(10%),เขื่อนหนองปลาไหล(10%),เขื่อนทับเสลา(11%),เขื่อนลำนางรอง(14%),เขื่อนสิริกิติ์(16%),เขื่อนป่าสักฯ(18%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ