อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
05:00
12.7
05:00
14.6
05:00
15.4
05:00
16.2
05:30
16.2