อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
02:00
14.8
02:00
15
02:00
15.4
02:00
16
02:00
16.4