อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
08:40
32.6
08:00
32.4
08:00
31.9
08:00
31.7
08:00
31.7