อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
02:00
7.1
02:00
7.1
02:00
7.1
02:00
7.2
02:00
7.2