อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
14:00
24.6
14:10
26
14:10
26.1
14:00
26.3
14:10
26.5