อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
00:10
27.93
00:00
22.6
00:00
21.9
00:00
15.1