อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
17:00
38.3
17:00
37.8
17:00
37.4
17:00
36.6
17:00
36.6