อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
02:40
29.89
02:00
29.6
02:00
29.5
02:00
29.1
02:00
29