อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
04:00
9.1
04:00
9.1
04:00
9.6
04:00
12.5
04:00
12.7