อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
21:10
31.9
21:10
31.8
21:10
31.7
21:10
31.6
21:10
31.5