อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
05:00
28.8
05:00
28.6
05:00
28.6
05:00
28.5
05:30
28.4