แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 60 ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 45,720 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 65% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,193 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,844 และ 3,004 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-08-23

สถานที่ เวลา มม.
ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ ช่องสามหมอ 07:00 42.2
ตราด อ.เมืองตราด หาดทับทิม 07:00 39.0
กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ท่าเสา 07:00 26.8
ตราด อ.บ่อไร่ บ้านด่านชุมพล 07:00 22.6
สมุทรสงคราม อ.อัมพวา อบต.ปลายโพงพาง 07:00 22.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-08-23

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อมก๋อย 07:00 21.1
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 07:00 21.8
ตาก อ.อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง 07:00 22.5
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 07:00 22.5
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 07:00 22.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-08-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,783 (50.39%) 2,983 (22%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,050 (63.62%) 3,200 (34%)
เขื่อนแควน้อย 752 (80.11%) 709 (76%)
เขื่อนป่าสักฯ 258 (26.85%) 255 (27%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,843 (52%)
(ล้าน.ลบ.ม)
7,147 (29%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนแม่กวง (15%) เขื่อนศรีนครินทร์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนน้ำอูน (113.27%) เขื่อนน้ำพุง (102.19%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.