สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-04-26

สถานที่ เวลา มม.
สกลนคร อ.พรรณานิคม ทต.บัวสว่าง 21:00 77.8
เลย อ.ภูเรือ ทต.ภูเรือ 21:00 73.2
สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ธาตุ 21:00 50.8
อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล 21:00 37.2
เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.บึงสามพัน 21:00 35.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-04-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 21:00 8.3
เลย อ.ภูเรือ ทต.ภูเรือ 21:00 21.9
เลย อ.ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน 21:00 22.6
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 21:00 23.5
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 21:00 23.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-04-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,636 (49.29%) 2,836 (21%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,951 (52.06%) 2,101 (22%)
เขื่อนแควน้อย 270 (28.71%) 227 (24%)
เขื่อนป่าสักฯ 199 (20.75%) 196 (20%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,056 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,360 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (0%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนกระเสียว (7%)
เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (18%) เขื่อนลำปาว (19%)
เขื่อนห้วยหลวง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.