แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 42,192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 18,665 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,379 2,623 411 และ 428 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,823 และ 1,805 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-03-27

สถานที่ เวลา มม.
นนทบุรี อ.ไทรน้อย บ้านลากฆ้อน 15:00 94.6
เพชรบุรี อ.บ้านลาด บ้านลาด 15:00 77.8
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 15:00 61.4
อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน 15:00 44.8
กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ หนองอำเภอจีน 15:00 43.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-03-27

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา เขานาใน 15:00 24.0
สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน คลองหินขาว 15:00 24.0
สตูล อ.ทุ่งหว้า สะพานวา 15:00 25.0
ตาก อ.พบพระ เมืองพบพระ 15:00 25.0
ระนอง อ.เมืองระนอง บ้านหินช้าง 15:00 25.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-03-27

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,100 (45.31%) 2,300 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,343 (56.18%) 2,493 (26%)
เขื่อนแควน้อย 424 (45.17%) 381 (41%)
เขื่อนป่าสักฯ 400 (41.69%) 397 (41%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,267 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,571 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนศรีนครินทร์ (16%) เขื่อนภูมิพล (17%) เขื่อนแม่กวง (18%)
เขื่อนสิรินธร (19%) เขื่อนวชิราลงกรณ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.