english

ที่มา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย เกิดเป็น

“โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย”

เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2541 พัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการ ต่อมาระบบดังกล่าวได้พัฒนาเป็น "คลังข้อมูลสภาพน้ำประเทศไทย (www.thaiwater.net)" โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย


การดำเนินงาน

หลังเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลเห็นความสำคัญของการมีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พร้อมเพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จึงมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ภายใต้แผนงานระยะเร่งด่วนด้าน “พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย” โดยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ให้อยู่ภายใต้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ในปี พ.ศ. 2555 สสนก. ได้เริ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน และ กรมทรัพยากรธรณี

english

ข้อมูลเริ่มต้นจาก 12 หน่วยงาน ในระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติต่อมาในปี พ.ศ. 2558

รัฐบาลได้มอบหมายให้ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเป็น 34 หน่วยงาน ปัจจุบันมีข้อมูลทั้งหมด 388 รายการ ทั้งข้อมูลติดตามสภาพอากาศ เช่น เส้นทางพายุ ภาพถ่ายจากดาวเทียม การติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศจากค่าความสูงน้ำทะเลและอุณหภูมิผิวน้ำทะเล แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF Model) และข้อมูลติดตามสถานการณ์น้ำ เช่น ข้อมูลฝนตกในพื้นที่ ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน เส้นทางและสภาพน้ำ แสดงปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสายสำคัญ สำหรับใช้ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพenglish

ภาพรวมระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ


 1. กรมชลประทาน
 2. กรมอุตุนิยมวิทยา
 3. กรมทรัพยากรน้ำ
 4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 5. กรมเจ้าท่า
 6. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
 7. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 8. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 10. กรุงเทพมหานคร
 11. กรมพัฒนาที่ดิน
 12. กรมทรัพยากรธรณี
 13. การประปาส่วนภูมิภาค
 14. กรมป้องกันและบรรเทา
 15. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 16. กรมควบคุมมลพิษ
 17. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 18. การประปานครหลวง
 19. กรมทางหลวง
 20. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 21. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 22. กรมแผนที่ทหาร
 23. กรมป่าไม้
 24. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 25. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 26. สำนักงบประมาณ
 27. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 28. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 29. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 30. กรมโยธาธิการและผังเมือง
 31. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 32. การนิคมอุตสาหกรรม
 33. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 34. กรมทางหลวงชนบท


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.