คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย. 60)

25 April 2017 | 1:45 pm

สถานการณ์ฝน พบว่ามีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณตอนบนของประเทศ กับมีฝนตกหนาแน่นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,116 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,590 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,968 2,131 281 และ 267 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,497 และ 1,332 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2560 (ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2560)

18 April 2017 | 5:08 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,732 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 16,206 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,057 2,223 301 และ 296 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,558 และ 1,434 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2560 (ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2560)

11 April 2017 | 2:33 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 40,323 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 57% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 16,797 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,130 2,311 320 และ 325 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,623 และ 1,529 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2560 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560)

4 April 2017 | 5:11 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 40,876 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,349 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,198 2,377 343 และ 356 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,692 และ 1,621 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2560 (ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2560)

28 March 2017 | 12:02 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 41,464 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,937 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,286 2,475 376 และ 392 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,757 และ 1,700 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2560 (ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2560)

21 March 2017 | 1:26 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 42,192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 18,665 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,379 2,623 411 และ 428 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,823 และ 1,805 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2560 (ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2560)

14 March 2017 | 3:58 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 42,909 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 19,383 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,467 2,788 477 และ 465 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,885 และ 1,910 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2560 (ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2560)

7 March 2017 | 2:36 pm

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 43,734 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 20,207 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,546 2,983 487 และ 506 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,951 และ 2,004 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2560 (ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560)

28 February 2017 | 4:01 pm

จากระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ ของ สสนก. ณ เวลา 10.00 น. พบว่า ภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีระดับน้ำน้อยและเริ่มมีระดับน้ำน้อยวิกฤตในบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำน้อยถึงน้ำปานกลาง ภาคกลางมีระดับน้ำปานกลาง และภาคใต้มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมาก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2560 (ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2560)

21 February 2017 | 11:35 am

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 45,308 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,781 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,714 3,339 562 และ 596 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลือ 3,073 และ 2,189 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2560 (ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2560)

15 February 2017 | 9:52 am

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 46,092 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 22,566 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 14 ก.พ. 60 ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 2,797 3,536 604 และ 650 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ที่เขื่อนศรีนรินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ 3,133 และ 2,265 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2560 (ระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ. 60)

7 February 2017 | 6:04 pm

สัปดาห์นี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนบางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกกระจายบางพื้นที่ ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญ พบว่า ภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีระดับน้ำน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำน้อย ภาคกลางมีระดับน้ำปานกลาง ภาคใต้ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งที่ แม่น้ำตาปี ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ำลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในวันนี้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2560 (ระหว่างวันที่ 25-31 ม.ค. 60)

31 January 2017 | 12:05 pm

สัปดาห์นี้ ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะแรกของสัปดาห์ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน จากระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนสะสม พบว่า ที่จังหวัดนราธิวาส ต.สุคิริน วัดได้ 122.8 มิลลิเมตร รองลงมาที่ จังหวัดปัตตานี ต.เขาตูม วัดได้ 118.6 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในภาคใต้ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งที่ แม่น้ำตาปี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว และ แม่น้ำตาปี ตำบลท่าสะท้อง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ำลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2560 (ระหว่างวันที่ 10-16 ม.ค. 60)

31 January 2017 | 9:15 am

สัปดาห์นี้ ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะแรกของสัปดาห์ จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลางกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวมะตะบันและประเทศเมียนมา ก่อนจะสลายตัวในวันที่ 12 ม.ค. ส่งผลให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีระดับน้ำมากกับมีน้ำล้นตลิ่ง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2560 (ระหว่างวันที่ 18-24 ม.ค. 60)

30 January 2017 | 8:57 am

สัปดาห์นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 47,870 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 68% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 24,343 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2560 (ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 60)

10 January 2017 | 5:26 pm

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงต้นสัปดาห์ และในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลอันดามันตอนล่างได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2560 (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.59-3 ม.ค.60)

5 January 2017 | 8:53 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็น กับอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาตใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใ้ต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย  ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,100 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 69% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 25,573 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2559 (ระหว่างวันที่ 21-27 ธ.ค. 59)

27 December 2016 | 11:30 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็น กับอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือ สำหรับภาตใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากในวันที่ 21 ธ.ค.มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใ้ต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,562 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,035 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 3,274 4,537 797 และ 870 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2559 (ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค. 59)

20 December 2016 | 4:15 pm

สัปดาห์นี้ภาตใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับบริเเวณตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นทั่วไป ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,897 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,370 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 223 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 15%ของความจุ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2559 (ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค. 59)

13 December 2016 | 2:50 pm

สัปดาห์นี้ภาตใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,288 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,757 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 206 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 14%ของความจุ   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.